Bankgegevens

Rekening nummers:

College van Kerkrentmeesters NL65 INGB 0000 4918 04
t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. ’s-Graveland
Diaconie NL23 RABO 0388 2336 05
t.n.v.Diaconie Hervormde Kerk ’s-Graveland
Collectebonnen NL24 INGB 0000 5319 24
t.n.v.Hervormde Gemeente ’s-Graveland

 

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar door storting van het bedrag op bankrekeningnummer NL24 INGB 0000 5319 24 ten name van Hervormde Gemeente ’s-Graveland. Er zijn boekjes beschikbaar met een drietal waardes, te weten:

20 euro (20 x 1)
30 euro (20 x 1,50)
45 euro (20 x 2,25)

Als u bij uw overschrijving vermeldt welke waarde(s) u wilt ontvangen, dan zult u de door u bestelde boekjes ontvangen. Voor verdere informatie kunt u terecht bij één van de Kerkrentmeesters.